Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut C/M of haar waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

 1. De patiënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie C/M.
 2. Wanneer de patiënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut C/M het recht het vastgestelde verzuimtarief van €30,00 in rekening te brengen.
 3. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut C/M bij wie de patiënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut C/M is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, één en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut C/M heeft. De praktijk hanteert een aanmaningstraject dat er als volgt uitziet:
  – Eerste herinnering: €0,00
  – Tweede herinnering: €5,00
  – Derde herinnering: €10,00
 5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 6. Indien de patiënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 3 genoemde termijn niet.
 7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de patiënt aan de oefentherapeut C/M verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapeut C/M van beslissende aard.
 8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt en oefentherapeut C/M, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.